اعداد به زبان ژاپنی

اعداد به زبان ژاپنی

سیستم اعداد به زبان ژاپنی می‌تواند بسیار پیچیده باشد، به خصوص زمانی که برای اولین بار شروع به یادگیری می‌کنید. اما بعد از اینکه 10 عدد اول را یاد بگیرید خواهید دید که شمارش بقیه برای شما راحت شده است. بعد از 1 تا 10، اعداد ژاپنی با چند استثنا از یک الگوی منطقی پیروی می‌کنند. اعداد ژاپنی در واقع به راحتی قابل تسلط هستند هنگامی که اصول اولیه را درک کنید. بیایید شروع کنیم و یاد بگیریم که چگونه به زبان ژاپنی بشماریم.

 

اعداد ژاپنی به فارسی

نمی توان انکار کرد که ژاپنی زبان بسیار پیچیده و زیبایی است. در واقع، زبان ژاپنی به قدری پیچیده است که یک فرد فارسی زبان به حدود 2200 ساعت مطالعه برای رسیدن به تسلط ژاپنی نیاز دارد. بنابراین یادگیری زبان ژاپنی قطعاً می تواند یکی از بزرگترین دستاوردها در زندگی هر کسی در نظر گرفته شود. اما این بدان معنا نیست که یادگیری زبان ژاپنی تقریباً غیرممکن است. ما قبلاً در مورد الفبای ژاپنی و سیستم نوشتاری ژاپنی بحث و توضیح دادیم. در این مقاله اعداد ژاپنی به فارسی را آموزش داده‌ایم.

در مورد زبان ژاپنی بیشتر بدانید: آموزشگاه زبان ژاپنی در کرج

 

اعدادچینی-ژاپنیبومی ژاپنترتیب و تلفظ
0零 (rei)
〇 (zero)
〇 (nuru)
零番目 (reibanme)
〇番目 (zerobanme)
〇番目 (nurubanme)
1一 (ichi)一つ (hitotsu)一つ目 (hitotsume)
一番目 (ichibanme)
2二 (ni)二つ (futatsu)二つ目 (futatsume)
二番目 (nibanme)
3三 (san)三つ (mittsu)三番目 (sanbanme)
三つ目 (mittsume)
4四 (shi/yon)四つ (yottsu)四番目 (yonbanme)
四つ目 (yottsume)
5五 (go)五つ (itsutsu)五番目 (gobanme)
五つ目 (itsutsume)
6六 (roku)六つ (muttsu)六番目 (rokubanme)
六つ目 (muttsume)
7七 (shichi/nana)七つ (nanatsu)七番目 (nanabanme)
七つ目 (nanatsume)
8八 (hachi)八つ (yattsu)八番目 (hachibanme)
八つ目 (yattsume)
9九 (kyū/ku)九つ (kokonotsu)九番目 (kyūbanme)
九つ目 (kokonotsume)
10十 (jū)十 (tō)十番目 (jūbanme)
11十一 (jū ichi)十余り一つ (tō amari hitotsu)十一番目 (jū ichi banme)
12十二 (jū ni)十余り二つ (tō amari futatsu)十二番目 (jū ni banme)
13十三 (jū san)十余り三つ (tō amari mittsu)十三番目 (jū san banme)
14十四 (jū yon)十余り四つ (tō amari yottsu)十四番目 (jū yon banme)
15十五 (jū go)十余り五つ (tō amari itsutsu)十五番目 (jū go banme)
16十六 (jū roku)十余り六つ (tō amari muttsu)十六番目 (jū roku banme)
17十七 (jū nana)十余り七つ (tō amari nanatsu)十七番目 (jū nana banme)
18十八 (jū hachi)十余り八つ (tō amari yattsu)十八番目 (jū hachi banme)
19十九 (jū kyū)十余り九つ (tō amari kokonotsu)十九番目 (jū kyū banme)
20二十 (ni-jū)廿 (hatachi)二十番目 (ni-jū banme)
30三十 (san-jū)卅 (miso/misoji)三十番目 (san-jū banme)
40四十 (yon-jū)四十 (yoso/yosoji)四十番目 (yon-jū banme)
50五十 (go-jū)五十 (iso/isoji)五十番目 (go-jū banme)
60六十 (roku-jū)六十 (muso/musoji)六十番目 (roku-jū banme)
70七十 (nana-jū)七十 (nanaso/nanasoji)七十番目 (nana-jū banme)
80八十 (hachi-jū)八十 (yaso/yasoji)八十番目 (hachi-jū banme)
90九十 (kyū-jū)九十 (kokonoso/kokonosoji)九十番目 (kyū-jū banme)
100百 (hyaku)百 (momo)百番目 (hyaku banme)
200二百 (nihyaku)二百 (futao)二百番目 (nihyaku banme)
300三百 (sanbyaku)三百 (mio)三百番目 (sanbyaku banme)
400四百 (yonhyaku)四百 (yō)四百番目 (yonhyaku banme)
500五百 (gohyaku)五百 (io)五百番目 (gohyaku banme)
600六百 (roppyaku)六百 (muo)六百番目 (roppyaku banme)
700七百 (nanahyaku)七百 (nanao)七百番目 (nanahyaku banme)
800八百 (happyaku)八百 (yao)八百番目 (happyaku banme)
900九百 (kyūhyaku)九百 (kokonō)九百番目 (kyūhyaku banme)
1,000千 (sen)
一千 (issen)
千 (chi)千番目 (sen banme)
2,000二千 (nisen)二千 (futachi)二千番目 (nisen banme)
3,000三千 (sanzen)三千 (michi)三千番目 (sanzen banme)
4,000四千 (yonsen)四千 (yochi)四千番目 (yonsen banme)
5,000五千 (gosen)五千 (ichi)五千番目 (gosen banme)
6,000六千 (rokusen)六千 (muchi)六千番目 (rokusen banme)
7,000七千 (nanasen)七千 (nanachi)七千番目 (nanasen banme)
8,000八千 (hassen)八千 (yachi)八千番目 (hassen banme)
9,000九千 (kyūsen)九千 (kokonochi)九千番目 (kyūsen banme)
10,000一万/萬 (ichiman)万/萬 (yorozu)一万番目/一萬番目
(ichiman banme)
20,000二万 (niman)二万 (futayorozu)二万番目 (niman banme)
30,000三万 (sanman)三万 (miyorozu)三万番目 (sanman banme)
40,000四万 (yonman)四万 (yoyorozu)四万番目 (yonman banme)
50,000五万 (goman)五万 (iyorozu)五万番目 (goman banme)
60,000六万 (rokuman)六万 (muyorozu)六万番目 (rokuman banme)
70,000七万 (nanaman)七万 (nanayorozu)七万番目 (nanaman banme)
80,000八万 (hachiman)八万 (yayorozu)八万番目 (hachiman banme)
90,000九万 (kyūman)九万 (kokonoyorozu)九万番目 (kyūman banme)
100,000十万 (jūman)十万 (tōyorozu)十万番目 (jūman banme)
1 million百万 (hyakuman)百万 (momoyorozu)百万番目 (hyakuman banme)
10 million千万 (senman)
一千万 (issenman)
千万 (chiyorozu)千万番目 (senman banme)
100 million一億 (ichioku)億番目 (oku banme)
1 trillion一兆 (itchō)一兆番目 (itchō banme)
10 trillion十兆 (jutchō)十兆番目 (jutchō banme)

 

اعداد کاراکترهای بزرگ ژاپنی

 

壱 [壹]弐 [貳]参 [參]四 [肆]五 [伍]六 [陸]七 [柒]八 [捌]九 [玖]百 [佰]千 [仟]万/萬
12345678910100100010000

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.