آموزش اعداد زبان عربی

آموزش اعداد زبان عربی

آموزش اعداد زبان عربی می‌تواند گامی مناسب برای شروع یادگیری عربی باشد. یادگیری اعداد عربی یکی از اجزای اساسی یادگیری زبان عربی است. اگر به الفبای عربی و اعداد تسلط داشته باشید، آماده خواهید بود که عربی را به طور جدی یاد بگیرید. برای آموزش اعداد عربی فقط کافیست که چند عدد و تلفظ اصلی زا یه خاطر بسپارید. در این مقاله آموزش اعداد به زبان عربی را به همراه حروف و نحوه تلفظ برای شما آورده‌ایم. تا انتها بخوانید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

 جدول اعداد عربی

اعدادعددحروفتلفظ
1١وَاحِدwahid
2٢اِثْنَانithnan
3٣ثَلَاثَةthalathah
4٤أَرْبَعَةarbaʿa
5٥خَمْسَةhhamsa
6٦سِتَّةsitta
6٦سِتَّةsitta
7٧سَبْعَةsabʿa
8٨ثَمَانِيَةthamaniya
9٩تِسْعَةtisʿa
10١٠عَشَرَةashar
11١١أَحَدَ عَشَرَahada ashar
12١٢اِثْنَا عَشَرَithna ashar
13١٣ثَلَاثَةَ عَشَرَthalatha ashar
14١٤أَرْبَعَةَ عَشَرَarbaʿa ashar
15١٥خَمْسَةَ عَشَرَhhamsa ashar
16١٦سِتَّةَ عَشَرَsitta ashar
17١٧سَبْعَةَ عَشَرَsabʿa ashar
18١٨ثَمَانِيَةَ عَشَرَthamaniya ashar
19١٩تِسْعَةَ عَشَرَtisʿa ashar
20٢٠عِشْرُونَishrun
21٢١وَاحِد و عِشْرُونَwahid wa ishrun
22٢٢اِثْنَان و عِشْرُونَithnan wa ishrun
23٢٣ثَلَاثَة و عِشْرُونَthalathah wa ishrun
24٢٤أَرْبَعَة و عِشْرُونَarbaʿa wa ishrun
25٢٥خَمْسَة و عِشْرُونَhhamsa wa ishrun
26٢٦سِتَّة و عِشْرُونَsitta wa ishrun
27٢٧سَبْعَة و عِشْرُونَsabʿa wa ishrun
28٢٨ثَمَانِيَة و عِشْرُونَthamaniya wa ishrun
29٢٩تِسْعَة و عِشْرُونَtisʿa wa ishrun
30٣٠ثَلَاثُونَthalathun
31٣١وَاحِد و ثَلَاثُونَwahid wa thalathun
32٣٢اِثْنَان و ثَلَاثُونَithnan wa thalathun
33٣٣ثَلَاثَة و ثَلَاثُونَthalathah wa thalathun
34٣٤أَرْبَعَة و ثَلَاثُونَarbaʿa wa thalathun
35٣٥خَمْسَة و ثَلَاثُونَhhamsa wa thalathun
36٣٦سِتَّة و ثَلَاثُونَsitta wa thalathun
37٣٧سَبْعَة و ثَلَاثُونَsabʿa wa thalathun
38٣٨ثَمَانِيَة و ثَلَاثُونَthamaniya wa thalathun
39٣٩تِسْعَة و ثَلَاثُونَtisʿa wa thalathun
40٤٠أَرْبَعُونَarbaʿun
41٤١وَاحِد و أَرْبَعُونَwahid wa arbaʿun
42٤٢اِثْنَان و أَرْبَعُونَithnan wa arbaʿun
43٤٣ثَلَاثَة و أَرْبَعُونَthalathah wa arbaʿun
44٤٤أَرْبَعَة و أَرْبَعُونَarbaʿa wa arbaʿun
45٤٥خَمْسَة و أَرْبَعُونَhhamsa wa arbaʿun
46٤٦سِتَّة و أَرْبَعُونَsitta wa arbaʿun
47٤٧سَبْعَة و أَرْبَعُونَsabʿa wa arbaʿun
48٤٨ثَمَانِيَة و أَرْبَعُونَthamaniya wa arbaʿun
49٤٩تِسْعَة و أَرْبَعُونَtisʿa wa arbaʿun
50٥٠خَمْسُونَhhamsun
51٥١وَاحِد و خَمْسُونَwahid wa hhamsun
52٥٢اِثْنَان و خَمْسُونَithnan wa hhamsun
53٥٣ثَلَاثَة و خَمْسُونَthalathah wa hhamsun
54٥٤أَرْبَعَة و خَمْسُونَarbaʿa wa hhamsun
55٥٥خَمْسَة و خَمْسُونَhhamsa wa hhamsun
56٥٦سِتَّة و خَمْسُونَsitta wa hhamsun
57٥٧سَبْعَة و خَمْسُونَsabʿa wa hhamsun
58٥٨ثَمَانِيَة و خَمْسُونَthamaniya wa hhamsun
59٥٩تِسْعَة و خَمْسُونَtisʿa wa hhamsun
60٦٠سِتُّونَsittun
61٦١وَاحِد و سِتُّونَwahid wa sittun
62٦٢اِثْنَان و سِتُّونَithnan wa sittun
63٦٣ثَلَاثَة و سِتُّونَthalathah wa sittun
64٦٤أَرْبَعَة و سِتُّونَarbaʿa wa sittun
65٦٥خَمْسَة و سِتُّونَhhamsa wa sittun
66٦٦سِتَّة و سِتُّونَsitta wa sittun
67٦٧سَبْعَة و سِتُّونَsabʿa wa sittun
68٦٨ثَمَانِيَة و سِتُّونَthamaniya wa sittun
69٦٩تِسْعَة و سِتُّونَtisʿa wa sittun
70٧٠سَبْعُونَsab’un
71٧١وَاحِد و سَبْعُونَwahid wa sab’un
72٧٢اِثْنَان و سَبْعُونَithnan wa sab’un
73٧٣ثَلَاثَة و سَبْعُونَthalathah wa sab’un
74٧٤أَرْبَعَة و سَبْعُونَarbaʿa wa sab’un
75٧٥خَمْسَة و سَبْعُونَhhamsa wa sab’un
76٧٦سِتَّة و سَبْعُونَsitta wa sab’un
77٧٧سَبْعَة و سَبْعُونَsabʿa wa sab’un
78٧٨ثَمَانِيَة و سَبْعُونَthamaniya wa sab’un
79٧٩تِسْعَة و سَبْعُونَtisʿa wa sab’un
80٨٠ثَمَانُونَthamanun
81٨١وَاحِد و ثَمَانُونَwahid wa thamanun
82٨٢اِثْنَان و ثَمَانُونَithnan wa thamanun
83٨٣ثَلَاثَة و ثَمَانُونَthalathah wa thamanun
84٨٤أَرْبَعَة و ثَمَانُونَarbaʿa wa thamanun
85٨٥خَمْسَة و ثَمَانُونَhhamsa wa thamanun
86٨٦سِتَّة و ثَمَانُونَsitta wa thamanun
87٨٧سَبْعَة و ثَمَانُونَsabʿa wa thamanun
88٨٨ثَمَانِيَة و ثَمَانُونَthamaniya wa thamanun
89٨٩تِسْعَة و ثَمَانُونَtisʿa wa thamanun
90٩٠تِسْعُونَtis’un
91٩١وَاحِد و تِسْعُونَwahid wa tis’un
92٩٢اِثْنَان و تِسْعُونَithnan wa tis’un
93٩٣ثَلَاثَة و تِسْعُونَthalathah wa tis’un
94٩٤أَرْبَعَة و تِسْعُونَarbaʿa wa tis’un
95٩٥خَمْسَة و تِسْعُونَhhamsa wa tis’un
96٩٦سِتَّة و تِسْعُونَsitta wa tis’un
97٩٧سَبْعَة و تِسْعُونَsabʿa wa tis’un
98٩٨ثَمَانِيَة و تِسْعُونَthamaniya wa tis’un
99٩٩تِسْعَة و تِسْعُونَtisʿa wa tis’un
100١٠٠مِئَةmi’a
94٩٤أَرْبَعَة و تِسْعُونَarbaʿa wa tis’un
95٩٥خَمْسَة و تِسْعُونَhhamsa wa tis’un
96٩٦سِتَّة و تِسْعُونَsitta wa tis’un
97٩٧سَبْعَة و تِسْعُونَsabʿa wa tis’un
98٩٨ثَمَانِيَة و تِسْعُونَthamaniya wa tis’un
99٩٩تِسْعَة و تِسْعُونَtisʿa wa tis’un
100١٠٠مِئَةmi’a

اگر قصد دارید در مورد عربی بیشتر بدانید: آموزشگاه زبان عربی در کرج

متدوال ترین سوال ها

چگونه زیان عربی را در آموزشگاه راستان می توان یاد گرفت؟

شما می توانید با شماره های موجود با ما در ارتباط باشید.ما شما را در این زمینه راهنمایی می کنیم.
شماره تلفن: 02633529357 – 33536693-026 – 09011778071

یادگیری اعداد عربی یکی از اجزای اساسی یادگیری زبان عربی است. اگر به الفبای عربی و اعداد تسلط داشته باشید، آماده خواهید بود که عربی را به طور جدی یاد بگیرید. برای آموزش اعداد عربی فقط کافیست که چند عدد و تلفظ اصلی زا یه خاطر بسپارید. در این مقاله آموزش اعداد به زبان عربی را به همراه حروف و نحوه تلفظ برای شما آورده‌ایم. تا انتها بخوانید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

پانوشت : آموزش اعداد به زبان عربی, یادگیری زبان عربی در کرج, زیان عربی در کرج

5/5 - (1 امتیاز)

7 دیدگاه دربارهٔ «آموزش اعداد زبان عربی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *